نصیحت

یه نصیحت:   مواظب خودت باش.
یه خواهش:   هیچ وقت عوض نشو.
یه آرزو:       فراموشم نکن.
یه دروغ:      دیگه دوستت ندارم.
یه حقیقت:     دلم برات تنگ شد.

/ 2 نظر / 12 بازدید
ستایا

منو با اسم مه جبین لینک کن و بهم بگو با چه اسمی لینکت کنم...