اگر کلید دری را نداری قفلش نکن،اگر کسی را دوست نداری خردش نکن و اگر دستی را گرفتی رهایش نکن.  
/ 6 نظر / 17 بازدید
مرداد 90
34 پست
الف
1 پست
ب
1 پست